KFC 飛行場地図
KFC Air Port Map.
 

Google Map
click hear
より大きな地図で KFC Kizu Flying Club. を表示